Κρατήστε με ενήμερο για τα Energy Mastering Awards 2024

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε τέσσερεις διακριτές Ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1: Companies & Organizations

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας ως προτεραιότητα και έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης ενέργειας για την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνουν κατά την παραγωγική ή και εφοδιαστική τους διαδικασία, ανάλογα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

1.1 Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers & Complex Buildings
1.2 Ξενοδοχεία & Αναψυχή / Hotel & Entertainment
1.3 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί / Banking
1.4 Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure
1.5 Μεταφορές & Ταχυμεταφορές / Transportation, Logistics & Couriers
1.6 Μέσα Μαζικής Μεταφοράς / Transportation
1.7 Νοσοκομεία & Κέντρα Διάγνωσης / Hospital & Health Care
1.8 Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων / Parking Facility
1.9 Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical
1.10 Λιανεμπόριο / Retail and Supermarkets
1.11 Βιομηχανία / Industry
1.12 Τρόφιμα & Ποτά / Food & Beverage
1.13 Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Petrochemicals
1.14 Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας / Utilities
1.15 Tηλεπικοινωνίες / Telecommunications
1.16 Κέντρα Αποθήκευσης Δεδομένων / Data Centers
1.17 Δημόσιος Τομέας / Government & Public
1.18 Τοπική Αυτοδιοίκηση / Municipality
1.19 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Education

Ενότητα 2: Energy Activities

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα επιχειρήσεων, οργανισμών και παρόχων υπηρεσιών εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας που αφορούν:

2.1 Energy Efficiency Management
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και παρόχους λύσεων που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης ή έχουν συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας, αναφορικά με:

2.1.1 Energy Efficiency
2.1.2 Water Efficiency
2.1.3 Renewable Energy Implementation
2.1.4 BEMS, Building Automations, Smart Building Systems
2.1.5 Lighting Retrofit
2.1.6 Reduction / Minimization Emissions
2.1.7 Energy from Waste
2.1.8 Energy Savings Performance Contract (ESPC)

2.2 Energy Efficiency Innovations & Technologies
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και παρόχους λύσεων που έχουν αναπτύξει ή έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές εφαρμογής σχετικής τεχνολογίας ή υπηρεσιών για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας, αναφορικά με:

2.2.1 Smart Metering Technology
2.2.2 Smart Water Metering
2.2.3 Energy Monitoring Technologies
2.2.4 Smart Building Technologies
2.2.5 Energy Intelligence Software
2.2.6 Mobile app
2.2.7 Smart Water Integrated Solution

2.3 Energy Efficiency Certification
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές εφαρμογής προτύπων ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και για τους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών, αναφορικά με:

2.3.1 LEED – BREAM Certification
2.3.2 ISO ΕΝ 50001 Certification
2.3.3 Restoration – Passive House

2.4 Innovative Technologies for Smart Cities
Συμμετοχή από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και παρόχους σχετικών τεχνολογιών που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές και τεχνολογίες που βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών των πόλεων και οδηγούν στην προσέγγιση του όρου Smart City, αναφορικά με:

2.4.1 Energy Efficiency in Street Lighting
2.4.2 Energy Efficiency in Public Buildings
2.4.3 Energy Efficiency in Drinking Water Supply Network
2.4.4 Energy Efficiency in Mobility
2.4.5 Citizen Smart Water Mobile App

Ενότητα 3: Energy Market

Στην Ενότητα 3 βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα των επιχειρήσεων της ενεργειακής βιομηχανίας & αγοράς, που αφορούν:

3.1 Energy Companies
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που παράγουν ή διαχειρίζονται ενέργεια (ηλεκτρική, ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, υδροηλεκτρική, υδατική, φυσικό αέριο κ.λπ.) και έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της καταναλισκόμενης ενέργειας, αναφορικά με:

3.1.1 Production / Παραγωγική διαδικασία
3.1.2 Energy Transportation & Distribution / Μεταφορά & Διανομή
3.2 Energy Efficient & Saving Products, Technologies, and Services

Συμμετοχή από επιχειρήσεις για τα προϊόντα τους που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με βάση την ενεργειακή τους απόδοση (υλικά κατασκευής και καταναλισκόμενη ενέργεια), που συνεισφέρουν στην μείωση των λειτουργικών δαπανών των καταναλωτών και υποστηρίζουν ένα βιώσιμο περιβάλλον.

3.3 Energy Building Products and Systems
Συμμετοχή από επιχειρήσεις για τα προϊόντα τους που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με σκοπό την επίτευξη μελλοντικής και ανταποδοτικής εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, όπου έχουν τοποθετηθεί.

3.4 Energy Services Companies / ESCO’s
Συμμετοχή από επιχειρήσεις ESCO’s για έργο που έχουν επιτελέσει με αποτελεσματικό και ανταποδοτικό τρόπο (ενεργειακά και οικονομικά).

3.5 Energy Storage Innovation
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ηλεκτρική ενέργεια που συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων και στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού τους. Επίσης, συμμετοχή από παρόχους σχετικής τεχνολογίας.

3.6 Cogeneration (Combined) Heat & Power
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Επίσης, συμμετοχή από παρόχους σχετικής τεχνολογίας.

Ενότητα 4: Energy Mastering Innovation

Στην Ενότητα 4 βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα καθώς και συστηµατοποιηµένες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν το «προβάδισµά» τους για την “πράσινη” ενεργειακή μετάβαση τους, αναφορικά με:

4.1 Energy Conservation
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν να επιδείξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, που στοχεύει στην:

• Μείωση της καταναλισκομένης ενέργειας
• Εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους από την αναβάθμιση των μηχανολογικών / κτηριακών υποδομών ή και μεταφορικών μέσων
• Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
• Βελτιστοποίηση των παραπάνω αποτελεσμάτων μέσω εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού
• Υλοποίηση σχετικών δράσεων στα πλαίσια του CSR & Capacity Building

4.2 Energy Engagement
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει δραστηριότητες που εμπνέουν και παρακινούν τους εργαζόμενους καθώς και τους κατοίκους των περιοχών που δραστηριοποιούνται να κάνουν τις ενεργειακές τους συνήθειες βιώσιμα αειφόρες.

4.3 Energy Innovation
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει δραστηριότητες και δράσεις που αποδεικνύουν τη μετάβαση τους στην αειφόρο ενέργεια με πρωτότυπους και καινοτόμους τρόπους.

4.4 Energy Transition Leadership
Συμμετοχή από επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει δραστηριότητες και προγράμματα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους,( όπως δημιουργία ενεργειακών ομάδων, καθορισμός στόχων, τεχνικών καινοτομιών, δημιουργικών έργων ή νέων διαδικασιών ή δράσεων , επικοινωνία, υποστήριξη των δράσεων, αναγνώριση αποτελεσμάτων).

4.5. Energy Revolution – Efforts to mitigating climate change
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς που έχουν υιοθετήσει πολιτικές και δραστηριότητες αναφορικά με την χρήση καθαρής ενέργεια, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα και ενεργειακή απόδοση κτηριακών εγκαταστάσεων και μεταφορών.

4.6. Energy & Water Nexus Efficiency – Solution Provider
Συμμετοχή από παρόχους συνολικών λύσεων «έξυπνων δικτύων» ενεργειακών και υδάτινων πόρων που υποστηρίζουν επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ψηφιακή μετάβαση.

4.7 Energy Efficiency Program
Συμμετοχή από επιχειρήσεις και ΟΤΑ, που έχουν υιοθετήσει δραστηριότητες και δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των Sustainable Development Goals / SDGs’ καθώς και εταιρικών στόχων για την “πράσινη” Ενεργειακή Μετάβαση.

Ενότητα 5: Others

Στην Ενότητα αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν από τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων τους, σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των Ενοτήτων 1 έως 4. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την Ενότητα ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην Ενότητα “Others” δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες.

Winner - Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Winner βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 καθώς και Gold, Silver ή/ και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 2 ,3 και 4.

Winner: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στην Ενότητα 1 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3, και 4 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3,και 4.

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στην Ενότητα 2,3,και 4 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Winner και Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. Energy Efficient Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 1,2 και 3.

2. Energy Efficient Solution of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 2 και 3.

3. Energy Supplier* of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 1, 2 και 3.

4. Energy Provider** of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 1, 2 και 3.

5. Stewardship Award for Efficiency Initiative
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, που θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή της στην Ενότητα 4.

*Ο supplier προσφέρει υλικά, προϊόντα, αγαθά.
**Ο provider προσφέρει υπηρεσίες.